Wanneer u een beroep wilt doen op een bijdrage uit het Stakenburgfonds, vult u dan het aanvraagformulier volledig in. Stuur de bijlage(n) mee. Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen. Uw aanvraag wordt tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. U ontvangt kort daarna bericht of uw aanvraag in behandeling wordt genomen en of er nog eventuele overige voorwaarden aan gesteld worden of aanvullende informatie nodig is.